ތުލުސްދޫ މީހާ މަރާލި ނިޔާޒް މެރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ނިޔާޒް  ފޮޓޯ:ސަން 8 ގަޑިއިރު ކުރިން

މިދިޔަ ޖޫންމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫގައިވަޅިއަކުން ހަމަލާދީ އަލީ މަރާލި ޝިހާމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ދަޢުވާލިބޭ މުހައްމަދު ނިޔާޒު މެރުމަށް ކްރިމިނަލްކޯޓުން ދެންމެ ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. މިޙުކުމް ނިޔާޒުގެ މައްޗަށްއައީ...

އިތުރު ޚަބަރުތައް

ޕާޓްނާސް @kodeflymv
ސިޔާސީ

ގޭންގްތައް ވަނީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާ ގުޅިފައިތަ؟

image Aug 4, 2014

ގޭންގްތަކުގެ ނަމުގައި އަމިއްލައަށް ނަންކިޔައިގެން މާލޭގެއެކިސަރަޙައްދުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ގްރޫޕުތަކަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އާ ބަޔަކަށް ނުވާނެއެވެ. އަދި އެ ގްރޫޕުތަކުން ކުރާ ކަންކަމާއި އެގްރޫޕުތަކަށް ނިސްބަތްވަނީ ކޮންބައެއްކަންވެސް ނޭނގޭބަޔަކު މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ...

ކޮލަމް

މުޖުތަމަޢު ފިތުނައިން ސަލާމަތްކުރަން ޖެހޭ!

majilis2014 Aug 1, 2014

މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢުލުގައި އިސްލާމުން ނިކަމެތިވެ ކާފަރުންގެ އަޅުވެތިކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމުގެ އަމާޒުފަތްގަނޑަކަށް ވެފައިވާ އެންމެބޮޑު ސަބަބަކީ އިސްލާމީ އުންމަތް ބައިބައިވެފައިވުމެވެ. އިސްލާމީ އެންމެ ކުޑަޤައުމުން ފެށިގެން އެންމެ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކާއި މުޖުތަމަޢުތަކަށް ބަލާލިއަސް ފެންނާނީ...