މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ކުރާނެ މަސައްކަތް ހުސްވެއްޖެ!!

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން: 96 ޕަސަންޓު ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތައް ހިންގާ Apr 8, 2014

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އެޖެންޑާކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތްކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އެޖެންޑާކުރުން ހުއްޓައިލައިފި އެވެ. މިޖިލީހުން ބުނެފައިވަނީ އެޖެންޑާކުރުން ހުއްޓާލައިފައިވަނީ، ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި ނިންމަންހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ފުރުސަތުދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށެވެ. މަޖިލީހުގެ 17...

އިތުރު ޚަބަރުތައް

ޕާޓްނާސް @kodeflymv
ސިޔާސީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އުފާފާޅުކުރާނީ ޕީޕީއެމާއި ވަކިން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައިޖަގަހަ ކުނޫޒުގައި:  ފައިލް ފޮޓޯ Apr 6, 2014

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީގެ އުފާ ޕީޕީއެމާއި ވަކިން ފާޅުކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނިންމައިފި އެވެ. އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ...