އައްޑޫ ހުޅުޖެހި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ މިރުޒާދަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރުކަން!

miruzadh Dec 21, 2014

ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމާގުޅިގެން އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން 2012ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީގައި ހުރި ދައުލަތުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގައި ހުޅުޖެހި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ...

އިތުރު ޚަބަރުތައް

ޕާޓްނާސް @kodeflymv
ސިޔާސީ

ރޭ އެމްޑީޕީގެ މުޒާހަރާއަށް ބަޔަކުދިން ޙަމަލާ މަހުލޫފު ކުށްވެރިކުރައްވައިފި

maria and mahloof Dec 10, 2014

ރޭ އެމްޑީޕީން މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެތެރެއަށްވަދެގަނެ ބަޔަކު ބަޔަކު ހިންގާފައިވާ ހަމަނުޖެހުން ކުށްވެރިކޮށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނުދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު މަހުލޫފު ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިފިއެވެ. މިހާރު ހިނގަމުންމިދާ...

ކޮލަމް

ސާބަހޭ ދަރިންނޭ!

Sifain 1 Dec 5, 2014

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެތައްހާސްބަޔަކު އެމީހުންގެ ޒަރޫރީބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ފެން އުފައްދާ ހަމައެކަނި ކުންފުންޏަކީ އެމްޑްބްލިއުއެސްސީއެވެ. އެތަނުގައި އިއްޔެހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން މާލެފެނަށް ޖެހިފައިވާއިރު މިކަމުގެ ދަތިކަން ތަޙައްމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ހަމައެކަކުވެސް...