ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 365 ދުވަސް : ޚާއްސަ ޖަލްސާ

PPM 1 2 ދުވަސް ކުރިން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 365 ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ މިސަރުކާރަށް އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޚާއްސަ ޖަލްސާ އެތައްހާސް ބައެއްގެ ބޮޑު އެއްވުމަކާއެކު މިރޭ...

އިތުރު ޚަބަރުތައް

ޕާޓްނާސް @kodeflymv
ސިޔާސީ

ގޭންގްތައް ވަނީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާ ގުޅިފައިތަ؟

image Aug 4, 2014

ގޭންގްތަކުގެ ނަމުގައި އަމިއްލައަށް ނަންކިޔައިގެން މާލޭގެއެކިސަރަޙައްދުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ގްރޫޕުތަކަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އާ ބަޔަކަށް ނުވާނެއެވެ. އަދި އެ ގްރޫޕުތަކުން ކުރާ ކަންކަމާއި އެގްރޫޕުތަކަށް ނިސްބަތްވަނީ ކޮންބައެއްކަންވެސް ނޭނގޭބަޔަކު މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ...

ކޮލަމް

މުޖުތަމަޢު ފިތުނައިން ސަލާމަތްކުރަން ޖެހޭ!

majilis2014 Aug 1, 2014

މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢުލުގައި އިސްލާމުން ނިކަމެތިވެ ކާފަރުންގެ އަޅުވެތިކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމުގެ އަމާޒުފަތްގަނޑަކަށް ވެފައިވާ އެންމެބޮޑު ސަބަބަކީ އިސްލާމީ އުންމަތް ބައިބައިވެފައިވުމެވެ. އިސްލާމީ އެންމެ ކުޑަޤައުމުން ފެށިގެން އެންމެ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކާއި މުޖުތަމަޢުތަކަށް ބަލާލިއަސް ފެންނާނީ...