ޤާސިމާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ Aug 28, 2014

ސަރުކާރު ހިންގާކޯލިޝަނުން ވަކިކޮށްފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލިޑަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމާއެކު އަންނަހަފްތާގައި މަޝްވަރާތަކެއް ފައްޓަވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން...

އިތުރު ޚަބަރުތައް

ޕާޓްނާސް @kodeflymv
ސިޔާސީ

ގޭންގްތައް ވަނީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާ ގުޅިފައިތަ؟

image Aug 4, 2014

ގޭންގްތަކުގެ ނަމުގައި އަމިއްލައަށް ނަންކިޔައިގެން މާލޭގެއެކިސަރަޙައްދުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ގްރޫޕުތަކަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އާ ބަޔަކަށް ނުވާނެއެވެ. އަދި އެ ގްރޫޕުތަކުން ކުރާ ކަންކަމާއި އެގްރޫޕުތަކަށް ނިސްބަތްވަނީ ކޮންބައެއްކަންވެސް ނޭނގޭބަޔަކު މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ...

ކޮލަމް

މުޖުތަމަޢު ފިތުނައިން ސަލާމަތްކުރަން ޖެހޭ!

majilis2014 Aug 1, 2014

މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢުލުގައި އިސްލާމުން ނިކަމެތިވެ ކާފަރުންގެ އަޅުވެތިކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމުގެ އަމާޒުފަތްގަނޑަކަށް ވެފައިވާ އެންމެބޮޑު ސަބަބަކީ އިސްލާމީ އުންމަތް ބައިބައިވެފައިވުމެވެ. އިސްލާމީ އެންމެ ކުޑަޤައުމުން ފެށިގެން އެންމެ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކާއި މުޖުތަމަޢުތަކަށް ބަލާލިއަސް ފެންނާނީ...