ރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުވަސް

maldives_independence 1 ދުވަސް ކުރިން

ލިޔުން: އަޙްމަދު ޖަދުޢާން ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުން ފެންނަން އޮތީ ފެށުނީއްސުރެ މި ރާއްޖެއަކީ މިނިވަން، ޤައުމެއް ކަމުގައެވެ. ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަވެރިކަމާއި ސިޔާދަތު ގެއްލިގެން ގޮސްފައިއޮތީ، ހަމައެންމެ ދެ ފަހަރެވެ. އެއީ މީލާދީން 1558...

އިތުރު ޚަބަރުތައް

ޕާޓްނާސް @kodeflymv
ސިޔާސީ

ޚަރަދުކުޑަކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ އިޚްލާސްތެރިކަމަކީ ކޮބާ؟

RNS-MALDIVES-RAPE Jun 13, 2014

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ޤައުމުގެ އިޤްތިސާދު ވެއްޓިފައިވާ ވަޅުގަނޑުން ނަގައި ރައްޔިތުންނަށް އުފާ ފާގަތިކަން ގެނެސްދިނުމުގެ ވަޢުދާއެކުއެވެ. މަތިލުއި ޚަރަދު ކުޑަ ސަރުކާރެއް ޤާއިމުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވިޔަސް މިހަރު ފެނިގެންދަނީ...

ކޮލަމް

ޑރ.ޝަކީލާގެ ކޮއްކޮ!

ޑރ.ޝަކީލާ: މިއީ އެކަމަނާގެ ކޮށްކޮއެއްނޫން Jun 9, 2014

މީގެ މަހެއްހައި ދުވަސްކުރިއެވެ. އަޅުގަނޑު ޑރ.ޝަކީލާއަށް ގުޅައިފީމެވެ. ގުޅި ޑރ.ޝަކީލާގެ މޯބައިލް ނަމްބަރަށެވެ. އެއީ އެކަމަނާއަށް މީގެކުރިންވެސް އަޅުގަނޑު ގުޅި ނަމްބަރެވެ. މިދުވަސްވަރަކީ ސިއްޙީ ދާއިރާގެ މައްސަލަތައް ގިނަ އަދި އެކަމުގެ ޝަކުވާތައް...