ކުޅިވަރު

އައި.އޯ.އައި.ޖީގައި ހޯދާ ކޮންމެ ރީތި ނަމަކީ، މުޅި ޤައުމަށް ލިބޭނެ ވަރަށް މަތިވެރި ފަޚުރަކާއި ޝަރަފެއް: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ