"އިސްްލާމީ ޔުނިވާސިޓީ އުވާލާ އެއް ޔުނިވާސިޓީ ހިންގައިފިނަމަ ނަތީޖާ ރަނގަޅުވާނެ"

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގައުމީ އެއް ޔުނިވާސިޓީއެއް އެކުލަވާލައި، އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީއަކީ ވެސްް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަައިފިނަމަ ލިބޭ ފައިދާ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ު
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންް އުނގުފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ގާނޫނަށްް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން އިންގތި ވިދާޅިވީ އިސްލާމީ ގައުމެއްކަންް ދައްްކަން އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ނަމުގައި ތަނެއް ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ކޮންމެ ޔުނިވާސިޓީއެއްވެސް ވާނީ އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީޢެއްކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމުގަ އިސްލާމީ ވަންތަކަން ދެއްކުމުުގެ ގޮތުން އިސްްލާމީ ޔުނިިވާސިޓީ ކިޔާފަ ޔުނިވަސިޓީއެއް ހުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް. އެހެންް ނަމަވެސް ދިވެހިރާޖޭގައި އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީ ނުކިޔެއްކަމަކު މިގައުމުގަ ހުންނާނީ މުޅިންވެސް އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީ. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިސްލާމީ ތައުލީމުު ވަރަށް ފުރިހަމަ ގޮތެއްގަ ދެވޭނެ [ދީނީ ތައުލީމުދޭން] ފެކަލްޓީއެއް ޔުނިވާސިޓީގަ ބެހެއްޓިދާނެ. އަދި އެއް ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާ މާ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް އޮވެގެން މާ ބޮޑަށް އަޅާލެވިގެން ޔުނިވާސިޓީއެއް ހިންގިދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން،"

ޔުނިވާސިޓީތައް ހިންގާއިރު އެތަންތަނަކީ ސިޔާސީ ކުލަވަރުޖެހި ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަދެފައިވާ ތަންތަނުގެ ވަަދަލުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ގޮތެކަށް ތައުލީމު ދެވޭނެ ތަންތަނަށް ޔުނިވާސިޓީތައް ވާންޖެހޭކަަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

  1. ހިތް

    ހުޅަނގާއެކު އެއްބަސްވެފައި އޮތް ގޮތަށް އިސްލާމީ ބިނާތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް