މަޖީދީ މަގުގާ ތިން ސައިކަލު ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

މަޖީދީ މަގުގައި ތިން ސައުކަލު ޖެހިގެން ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

ސައުކަލުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާވިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ނަމަވެސް އަނިޔާގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ މިއަދު މެމްދުރު އެވެ..

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު