އޮޑެގައްލާގެ ބަދަލު ޖަނާއަށް ދޭނީ ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން: އަލީ ވަހީދު

ގއ. އޮޑަގެއްލާ ގައި ރިސޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް އީއައޭ ރިޕޯޓު އީޕީއޭއިން ނެރުމާގުޅިގެން އެ ރަށުގައި ރިސޯޓު ނާޅާނެކަމަށާއި، އެ ރަަށަށް ސަރުކާރުން ހަދާފައި އެގްރީމަންޓު ބާތިިލުކޮށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ ރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މަސީ ޖަމިއްޔާގެ ރަައީސް މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހު (ޖަނާ) އަށް ބަދަލު ދޭނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށްދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަލީވަހީދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އަމަލު ކުރާނީ އިންްވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ވެސް ނުގެއްލޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަމަށެވެ.

އަދި އީޕީއޭ އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އޮޑެގައްލާގައި ރިސޯޓު ނާޅަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމު ކުރާނެ ކަމަށް ޖަނާ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް އަލީ ވަހީދު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ކޯޓަށް ނުގޮސް މި މައްސަލަ ނިންމަން. މި ރަށަކީ އެމްއެމްޕީއަރު ސީގެ ހިޔާނުތުގައި ހިމެނޭ ރަށެއް ނޫން،" އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އީޕީއޭއިން އެރަށުގައި ރިސޯޓު ތައްްގީ ކުރަން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އެ ރަށަކީ ގިނައަދަކަށް ދޫނި ބިސްއަޅާރަށަކަށްވެފައި ރިސޯޓު ހެދުމުގެ ސަބަބުން ދޫނީގެ މާހައުލު ގެއްލިދާނެކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެ ރަށަކީ ދޭތެރެއަކުން ވެލާ ބިސް އަޅާ ރަށެއް ކަމާ މުއްސަނދި ފަރެއްވެސް އެކުލެވިގެންވާ ރަށެއް ކަމަށް އީއައިއޭ ރިޕޯޓު ބުނެއެވެ.

އޮޑެގައްލާ އޮންނަ ސަރަހައްދަކީ ހުވަދޫ، އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކު މަސްވެރިން އެން ނަގާ ސަރަހައްދެއް ކަމުން އެ ސަރަހައްދު އެހެން މަޝްރޫއަކަށް ދޫކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ އަސަރު ވެސް ތިން އަތޮޅުގެ މަސްވެރިކަމަށް ކުރާނެކަމަށް ރިޕޯޓު ގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އޮޑެގައްލާ ގައި ރިސޯޓު ހަދަން ޓޫރިޒަމުން ލިސްޓް ކުރީ މިދިޔަ އަހަގެ ޖޫން މަހު އެވެ. 0.77 ހެކްޓަރުގެ ގއ. އޮޑެގައްލާގެ އަންދާޒާކުރެވޭ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓަކީ 96،250 ޑޮލަރެވެ. މި ރަށް ޖަނާއަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު