"ފަންނުގެ ދަރިން ފެސްޓިވަލް ބަލާލަންް ދިއުމަކީ ލިބުނު އުފަލެއް"

ފަންނުވެރި ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ 'ފަންނުގެ ދަރިން ފެސްޓިވަލް' ބަލައިލަން ދިޔުމަކީ ލިބުނު އުފަލެއް ކަމަށް މިނިސްޓާ އޮފް އާޓްްސް ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖްް ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފަންނުގެ ދަރިން ހުޅަނގު 2019 އެކްސްޕީރިއެންސް' ނަމުގައި ފަންނުުގެ ދަރިންގެ ފެސްޓިވަލް ފާށާފައިވަނީ މިއަދުއެވެ'.

މި ފެސްޓިވަލް ފަށާފައިވަނީ މިއަދު 14:00 ގައި ، ހުޅުމާލޭ ރުއްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ގައެވެ. ނިންމާލާނީ މިރޭ ދަންވަރުއެވެ.

ފެސްޓިވަލުގައި 220 އަށްވުރެ ގިނަ ފަންނާނުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު