ޖަލުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ޖަލަށް!

ބުރާސްފަތިދުވަހު މާފުށި ޖަލުގައި ހިނގި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވައި ޖަލުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއަދު މާފުށީ ޖަލަށް ކުރައްވާ މިޒިޔާރަތުގައި ހާދިސާއަށް ފަހު ކަންކަން ހިނގާދިޔަގޮތް މިނިސްޓަރ ބައްލަވާނެކަމަށް ހޯމްމިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުދެއްވައެވެ. ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ޙާދިސާއަށްފަހު މާފުށީ ޖަލުގެ ޤައިދީންގެ ބަޔަކަށް ކަރެކްޝަންގެ އޮފިސަރުން އަނިޔާކުރި މައްސަލަވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ މިނިސްޓަރު އިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިއަދު ހެނދުނު މާފުށީ ޖަލަށް ވަޑައިގަތީ އަމިއްލަފުޅަށް މި ޙާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުއްވައި ޙާދިސާއަށްފަހު ޖަލުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރެވިފައިވާގޮތް ބެއްލެވުމަށްކަމަށެވެ.

މިޒިޔާރަތުގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާނުގެ އަރިހުގައި، ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒާއި މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ބުރާސްފަތިދުވަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ޙާލަތާނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުން ޤައިދީންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބައެއް ޤައިދީންނަށް އެކިވަރުގެ ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޤައިދީންނަށް އަނިޔާ ވެފައިވާކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ބައެއް ޤައިދީންނަށް އަނިޔާކޮށް ގަދަކަމުން އެމީހުންގެ ބޯބާލުވައި، ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާފައިވާކަމަށް އަޑުފެތުރުނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު