ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ފްލައިޓް ޖެއްސުން ރައްކާތެރިއެއް ނޫން: ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު އަޅާފައިވަނީ ކުޅިއެއްގެ މެދު ތެރޭގައިކަމުން، ކުޅީގެ ދެ ފަރާތުުގައި ގިނައަދަދަކަށް ދޫނި އުޅޭތީ އެ އެއާޕޯޓުގައި ފްލައިޓް ޖެއްސުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއްކަން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ އިން ސިޓީއެއް ފޮނުވައި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވާކަަށް ، އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ހުސެން ރަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލާއެކު ބުރާސް ފަތި ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެެވެ.

" ދޫނި އުޅޭގޮތަށް އެކަން ކުރީމާ އެއާޕޯޓުގެ ރައްކާތެރިިކަމަށް ބުރޫއަރާ. ބާޑް ސްޓްރައިކް [ދޫނިތައް ފްލައިޓާ މުޑިއަރާފާނެ[ އެއީ ރައްކާތެރިކަމެއް ނޫން،"

އެންްވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއާޕޯޓު ވަށައިގެންވާ ކުޅީގެ ބާކީ އޮތްބައި ހިމާޔަތް ކުރާއިރު ދޫނި ނުޖައްސާ ގޮތަކަށް ހިމާޔަތް ނުކުރެވޭނެކަމަށެވެ. އަދި ދޫނި ޖަައްސާނަމަ އެއާޕޯޓުގައި ޖައްސާ ފްލައިޓްތަކަށް އޭގެ ނުަރައްކާ އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

"ވަރިހަމަކޮށްލާފަ ނުހުރެވޭނެ. ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން އެއޮތީ ސިޓީއެއް ފޮނުވާފަ. ބޯޓް ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް ހާދިސާއެއް ހިންގައިފިނަމަ އަޅުގަނޑު ޖެހޭނެ ޒިންމާނަގަން.ވަރިހަމަކޮށްލާފަ ނުހުރެވޭނެ. އެކަމަކު މިހެން މިދިމާވީ ކުޅިއެއްގެ މެދުގައި އެއާޕޯޓް އަޅައިގެންނޭ. ކުރިން އެތާގައި އޮތީ އެއާޕޯޓެއް ނޫނޭ ކުޅިއެކޭ."

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން އަޅާފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހަލާކުކޮށް ނުލުމަށްް އެތައް ބަޔަކު އާދޭސް ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. ކުޅި ހަލާކު ކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ކުޅުދުއްފުށީގެ ތިމާވެއްޓަށާއި އިގްތިސާދަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެކަަށް އޭރުވެސް ކަމުގެ މާހިރުން ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

  1. ކިބޫ

    ކުޅިޔައްވުރެބޮޑައް އެއާޕޯޓަކުން އިގްތިސާދައް ފައިދާ ވާނެ

    1
    2
  2. ޙުހް

    Dhen koacheke thi kiyany