ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވަމުން ކުރެއްވި ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުޙައްމަދު ޝާފިޢީ މިއަދު މެންދުރު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) ގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތް އެޅުމުގައި ހިމެނޭ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ ސޮފްޓު ވެއާއެއް ސަރުކާރުން ބޭނުންކުރަން ނިންމުމާގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން މިއަދު ހުކުރަށްފަހު ސައިންސް އެންޑް ޓެކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަލީ ސޯލިހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ސޮފްޓުވެއާއެއް ހޯދާނީ އިއުލާނިކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

"އެފަދަ ސޮފްްޓްވެއާއެއް ހޯދަން އޯޕަން ޑެންޓަރަކަށް ދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ. މިނިސްޓްރީ އާ ރައީސް އޮފީސް އާއި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި މަޝްވަރާ ކުރަމުން "

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު