ބޮޑު އަރާރުން: ޣާނިޔާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ދެކޮޅަށް މަޖިލީހާއި ޖޭއެސްސީން ފަށާފައިވާ އަރައިރުން ގަނޑުގެތެރެއިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ގެ އަނބިކަބަލުން ޣާނިޔާ އަބްދުލްޣަފޫރު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެ އިން މެލޭޝިއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސަޑަރު ގެ މަގާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދެވި ޣާނިޔާ އަކީ ޖޭއެސްސީ އިން ބަލަމުން އަންނަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްސަލާގައި ރިސްވަތުގެ ގޮތުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާވި އެެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތެވެ.

ޣާނިޔާ އެމަގާމަށް އައްޔަން ކުރީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ވެރިކަމުގައި އެވެ.

ޣާނިޔާ އަކީ އަލް އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީގެ ގްރެޖުއޭޓެކެވެ. އޭނާ މާސްޓާޒް ހެއްދެވީ މެލޭޝިއާގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިން ކޯޕަރޭޓް ލޯ ގެ ދާއިރާއިން ނެވެ.

އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ އަދާކުރެއްވީ މިނިޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ގައި ސެކެރެޓަރީ އެއްގެ މަގާމެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް ގައި ލީގަލް އޮގިސަރެއްގެ މަގާމެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމާއި އެ ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓަރ ގެ މަގާމު ވެސް ޣާނިޔާ ފުރުއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް އޭނާ އެ މަގާމުގައި ހުންނެވިއިރު މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ އާއި ތަހުގީގަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މައްޗަށް 2013 ގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ދައުވާކުރަން ވެސް ފޮނުވިއެވެ.

ބޮޑު އަރައިރުން

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން، ޖޭއެސްސީން ސަސްޕެންޑުކުރި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ދިފާއުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ވަނީ ބަތިލުކޮށްފައެވެ.

އެ އަމރު ބާތިލުވެފައިވަނީ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީންް އެ މައްސަލާގައި އެކުލަވާލި ރިޕޯޓު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރުމުންނެވެ. މަޖިލީހުން މިއަދު މި ރިޕޯޓު ފާސް ކޮށްފައިވަނީ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ.

ރިޕޯޓު ފާސް ކުރުމަށް ވޯޓު ދިނީ ހާޒިރުވެ ތިބި 72 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 64 މެމްބަރުންގެ ވޯޓު ދެއްވައިގެންނެވެ.

މި ރިޕޯޓަކީ އެ ކޮމެޓީން މިމަހު 13 ވަނަ ދުވަހު ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން، ޖޭއެސްސީ ގެ މެމްބަރުން އެ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިކޮށް، އެކުލަވާލި ރިޕޯޓެކެވެ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު