ރީކޯ މޫސަގެ ވޭނެއް އަންދާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބުރައީސް މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ) ގެ ވޭނެއް މިރޭ ލ. އަތޮޅުގައި އަންދާލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ވަގަށް ނަގައިގެން ގެންގޮސް ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ގަމުގައި ހިންގާ އެމްއޯ ހޮޓެލްގެ ވޭނެއްގައި ކަމަށެވެ.

އެ ހޮޓަލަކީ ރީކޯ މޫސާގެ ހިއްސާ އޮންނަ އަދި އޭނާ މެނޭޖު ކުރައްްވާ ހޮޓަލެކެވެ.

ވޭން ވަގަށް ގެންގޮށްފައިވަނީ ހޮޓެލް ކައިރީ ބާއްވާފައި އޮއްވާ ކަމަށާއި ވަގަށް ނަގައިގެން ގެންގޮސް އޭގައި ރޯކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. ވޭނުގައި ރޯކޮށްލީ މުކުރިމަގު ހައްތެއްޔާ ދިމާ އިރުމަތީ ފަރާތު އަތިރި މައްޗަށް އެ ވޭން ގެންގޮސް ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ މިރޭ 21:15 ހާއިރު ކަމަށާއި މިހާރު ފުލުހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ވޭނުގައި ރޯކޮށްލާފައިވާ އަލިފާންގަނޑު މިހާރު ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށާއި ވޭން ވަނީ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް އަދާފައި ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު