މަޖިލީހުގެ އައު އިމާރާތް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައު އިމާރާތުގެ ބައެއް ކޮމިޓީ ރޫމްތައް ބޭނުންކުރަން ފައްޓައިފިއެވެ.

"މިއަދު ބޭއްވެވި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއާއި އިނގިރޭސި ސަފީރު ބައްލަވާލެއްވި." ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބުނެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 13 ބުރީގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް، ހަވާލުކުރިތާ ހަތް އަހަރު ފަހުން ނިންމައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަމީ މޭމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އާ އިމާރާތް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ވެގެން ދާނެ އެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޓީ ތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށާއި މެމްބަރުން ބާއްވަން ޖެހޭ އެކި ބައްދަލުވުންތަކަށް އެތައް ގުނަޔަކަށް އިތުރު ޖާގަ ލިބޭނެ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު