ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އުވާލައިފިއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަހްލޫފު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލުމަށް ބުނެފައިވާ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މިހާރު އޮތް ކައުންސިލް އުވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އުވާލުމަށް ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ކުޅިވަރު ޖަމިއްޔާތަކުން އަންނަނީ އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ.

މިގޮތުން މޯލްޑިވިސް ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން ވެސް ބުނެފައިވަނީ ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނާާ އެއްގޮތަށް ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ މަޖިލީސް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މިހާރު އޮތް ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް އުވާލައްވަން ކުޅިވަރާބެެހޭ ވަޒީރު ނިންމެވި ހިތްވަރުގަދަ ނިންމެވުމަށް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މަރުޙަބާ ކިޔާކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓް ބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުންވެސް ވަނީ މިނިސްޓަރު މަހުލޫފްގެ ނިންމެވުމަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު