ޖޭއެސްސީ މިނިވަންކޮށްދޭނެ ފަނޑިޔާރު އީސާފުޅު ވެސް އެދިލައްވައިފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން މިނިވަންކޮށްދިނުމަށް ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެކޯޓުތަކުން ޖޭއެސްސީ އަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު އީސާފުޅު ވެސް އެދިލައްވައިފިއެވެ.

ފަނޑިޔާރު އީސަ ވިދާޅުވީ، ޖޭއެސްސީ އަކީ ދުސްތޫރީ މުއައްސަސާއެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރެއަށް އެހެން މުއައްސަސާއެއް ވަނުމުގެ ޖާގަ އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

"ޖޭއެސްސީގައި ކަންކަން ނިންމުމަށް ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ދިނުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޖުބޫރު ކޮށްފައި ނުވޭ،" ރައްޔިިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އީސާފުޅު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިން ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު އަދި ބަންްޑާރަ ނައިބް އިބްރާހިމމް ރިއްފަތު ވެސް ވަނީ ޖޭއެސްސީގެ މައްޗަށް ސުްޕީމްކޯޓުން ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓުވައި، ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑު ކުރި ކުރުން ދެމެހެއްޓުމަށް ގަނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ނަމަވެސް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ފުލުހުން ބަލަމުން އަންނަ ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުތަކަކާ ގުޅިގެން ޖޭއެސްސީން ސިޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑު ކުރުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އަބްުދުﷲ ދީދީގެ ސަސްޕެންޝަން އުފާލާފައެވެ. ނަަމަވެސް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ސަސްޕެންޝަން ދެމިއޮންނާނެކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

 

 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު