އިންސްޓަރގްރާމް ޑައުންވެއްޖެ

އިންސްޓަގްރާމް ޑައުންވެއްޖެއެވެ.

އިންސްޓަގްރާމް މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓޭ ވަގުތުތަކުގައި ބައެއް މީހުން ދިޔައީ އެކަމާ ނުރުހުން ފާޅުކޮށް އެހެން ސޯޝަލްމީޑިއާތަކުގައި ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

އިންސްޓަރ ގްްރާމްއަށް ދިމާވި މައްސަލަ އަދި ސާފެއްނުވެއެވެ.

އިންސްޓަ ގްރާމުގެ ހިދުމަތް އަންްނަނީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މެދުކެނޑެމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު