ޗުއްޓީގައި ތިބޭ ފަނޑިޔާރުން ނެރުމަކީ ކުރިންް ވެސް އަމަލުކުރި އުސޫލެއް: ހައިކޯޓު

ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ ޝަރީއަތެއްގައި ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް އެ ފަނޑިޔާރަކު ބައިވެރިކޮށްގެން ނޫން ގޮތަކަށް އެ މައްސަލައިގައި ފައިޞަލާކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި، ފަނޑިޔާރަކު ޗުއްޓީގައި ހުންނެވިއަސް، މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ކުރުމަށްޓަކައި، އެފަނޑިޔާރަކަށް ދަންނަވައި، އެ ފަނޑިޔާރަކަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެވޭނެ ފަދަ ޙާލަތެއްގައި ހުރި ނަމަ، އެ ޝަރީޢަތެއް ނިންމެވުމަށް ބާއްވާ ޙުކުމްކުރުމުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ފެންނާތީ އެ ގޮތުގެ މަތީން އެގޮތުގެ މަތިން 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަމުން އަންނަކަމަށް ހައިކޯޓުން ބުނެފިއެވެ.

ހައިކޯޓުން މިހެން ބުނީ، އަދީބުގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގައި، ޗުއްޓީގައި ހުންނެވި ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން ހުކުމް ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ބުދަ ދުވަހު ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށެވެ.

އެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއީލް ނަސީމެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފަށް އެޑްރެސް ކުރައްވައި މީކާއީލް ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައި ވަނީ އަދީބު 77 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ހިޔާނާތްތެރިވިކަމުގެ މައްސަލަ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން ނިންމަވާފައި ވަނީ ޗުއްޓީގައި ހުންނަވައިގެން ކުއްލިއަކަށް ކޯޓަށް ވަޑައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ބައްލަވައި އަދީބު ކުށުން ބަރީއަ ކުރުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް ޗުއްޓީ ކުރިއަށް ގެންދެވި ކަމަށް ވެސް މީކާއީލްގެ އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުގައި ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނުގެ އެއްވެސް ސުލޫކީ މައްސަލައެއް އުޅޭ ނަމަ، މިކަން ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ބައްލަވައި ދެއްވުމަށް މީކާއިލް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި ވެއެވެ.

"އިސްވެ އިޝާރާތްކުރެވުނު ނިންމުން ނިންމި ފަހުން މިއަދާ ހަމަޔަށްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ދަނީ އެ ނިންމުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމްކުރުމުގެ މަޖިލިސްތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން ކަމަށްވާތީ، އެކަން ހިނގަމުން ދާގޮތާ މެދު ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ލިޔެފައިވާ ޚަބަރުތަކުގެ ސަބަބުން ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅިފައި އޮވެދާނެ ކަމަށްޓަކައި، އެކަން ހާމަ ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާތީ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާލީމެވެ." ހައިކޯޓުގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު