ސްކޫލްތަކުގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ސްކޫލްތަކުގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން – ފޮޓޯ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރައްވަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަންކަމުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ މި ޕްރޮގްރާމް ފެށީ މިއަދުއެވެ. ޖުމުލަ 188 ސްކޫލެއްގައި މިއަދު މި ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވެއެވެ. މިއަދު ރަސްމީކޮށް މި ޕްރޮގްރާމް ފެށިނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުމާއެކު 25 ސްކޫލެއްގައި މި ޕްރޮގްރާމް ފެށިއެވެ. އޭރު ފެށީ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހެދުނު ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށްޓަވައިދެއްވީ ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި އޮތް ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް ފައިސަލް ނަސީމެވެ.

މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 50 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު