ރަސްދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީ ދީފި

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ދެއްވާފައިވާ 106 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ (6.9 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ހިލޭ އެހީގެ ތެރެއިން އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫގެ ގޮނޑުދޮށުން ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް 8 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ރަސްދޫގައި ގިރަމުންދާ 179 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ. އެ ސަރަހައްދު ކުރިން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ކުނިގޮނޑެއްގެ ގޮތުގައި ކަމުން، ގޮނޑުދޮށް ގިރުމުގެ ސަބަބުން ކުނި މޫދަށް އެޅި، ފެން ތަޣައްޔަރުވަމުން ދިއުމާއެކު، މި މައްސަލައަށް ވަނީ އަވަސް ހައްލަކަށް ބޭނުންވެފައެވެ.

އިޖްތިމާއީ-އިޤްތިޞާދީ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީ ރާއްޖެއަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވީ މި އަހަރުގެ މާރިޗް މަހު 17 އިން 18 އަށް އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓާރނަލް އެފެއާޒް ހަރ އެކްސަލަންސީ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައެވެ. މި އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގާނީ ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު