މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ނަންފުޅު

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާނީ މައްޗަންގޮޅީ މެދުދާއިރާގެ މެމްބަރު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަންފުޅުކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ 64 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާާޤުން މިރޭ  ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވާނެކަމަށް ކުރިން ޢިއުލާންކުރައްވާފައިވާ ހިދަތޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމާއި ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙަސަން އަފީފުގެ މެދުގައި މިރެއާހަމައަށް އޮތީ ވާދަވެރިކަން ވަރަށްބޮޑުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޖަލްސާގައި އަސްލަމްގެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުއްވުމާއެކު އޭނާވަނީ އޭނާގެ ބަދަލުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވައި އެކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދު ފުރަތަމަ ތަނާޒުލު ވެވަޑައިގަތެވެ.

އެއާއެކު ޙަސަން އަފީފުވެސް ވަނީ އަސްލަމްގެ ހުށަހެޅުއްވުން ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ކިބައިން ވަރަށް އާދޭހާއެކު އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އަފީފުގެ އާދޭހާއެކު ރައީސް ނަޝީދުވަނީ ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ވަރަށް ގާތް ބޭފުޅަކަށް ފޯނުކޯލެއް ކުރައްވާފައެވެ. މި ފޯނުކޯލަށްފަހު އަސްލަމާއި އަފީފުގެ ހުށަހެޅުން އެމަނިކުފާނު ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވިކަން ޢިއުލާންކުރެއްވިއެވެ.

އެއާއެކު އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުނު ހަމައެކަނި ނަންފުޅުކަމަށްވާ ރައީސް ނަޝީދުގެ ނަންފުޅު ފާސްކުރުމަށް ނެގި ވޯޓު އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ 64 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާާޤުން މިރޭ  ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

މިވޯޓަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސަކަށް މައްޗަން ގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ ޢަބްދުﷲގެ ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއެވެ. އައްޑޫ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުގެ ތާޢީދާއެކު އީވާގެ ނަންފުޅަށް ވޯޓަކަށް އެހުމުން، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ 64 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާާޤުން ވަނީ އީވާގެ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު