އަދީބު ފިސްތޯލަ ގެންގުޅު މައްސަލާގައި އިއްވި 10 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމްވެސް ބާޠިލު

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު : ފޮޓޯ – ސަން

ކުރީގެ ނާއިބުރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު ފިސްތޯލައެއް ގެންގުޅުއްވިކަން ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި 10 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމްވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާޠިލުކޮށްފިއެވެ.

އަދީބު ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުއްވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލައަކީ 2015ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއާ ދިމާކޮށް އަދީބު ފިސްތޯލައެއް ގެންގުޅުއްވިކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއެކެވެ. މި ދަޢުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ސާބިތުވެ 10 އަހަރަށް އަދީބު ޖަލަށްލާން ޙުކުމްކުރީ 2016ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެޙުކުމަށް ހައިކޯޓުންވެސް ވަނީ ތާޢީދުވެސް ކޮށްފައެވެ. މިޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް މަރުޙަލާގައި ދައުލަތުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަދީބު ގެންގުޅުނު ފިސްތޯލައަކީ އަސްލު ފިސްތޯލައެއްކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ސާބިތުނުވާ ކަމަށެވެ.

ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަދީބު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފިސްތޯލައެއް ގެންގުޅުނުކަމަށް ދައުވާ އެމަނިކުފާނުގެމައްޗަށް ނާއިބު ރައީސްގެ މަޤާމުން ވަކުކިކުރުމަށް ކަމަށާ އެއީ ސިޔާސީ ދައުވާއެއްކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން މަސައްކަތްކުރުމާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އަދީބުގެ މައްޗަށް 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައެވެ. އޭގެތެރެއިން މިހާރު ބާޠިލުނުކޮށް ބާކީ އޮތީ 8 އަހަރެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު