ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަނީ

ސީޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

މިިދޔަ އަހަރު ނިމުމުނު އިރު 10000 މެމްބަރުން ތިބި ހަތަރު ޕާޓީއަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 26.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް  ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބައެއް ޕާޓީތަކުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން ކުރި ޖޫރިމަނާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް އެއިން ކެނޑުމަށްފަހު އެވެ.

މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު 10000 ސައްޙަ މެމްބަރުން ހަމަވާ ޕާޓީތަކުގެ ގޮތުގައި އޮވެ މިއަހަރު ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވެރިކަންކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީއާއި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިތުރުން އެމްޑީއޭއެވެ.

10000 މެމްބަރުން ހަމަވާ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާގޮތުގެ ތަފްސީލް

  • އެމްޑީޕީ: 12،809،191.09ރ.
  • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ: 2،059،960.36ރ.
  • ޕީޕީއެމް: 9،377،167.06ރ.
  • އެމްޑީއޭ: 2،031،754.50ރ.

ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރިއިރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެފއިވާތީ ޕީޕީއެމްއަށް ދޫކުރާ ފައިސާއިން 95،000 ރުފިޔާ ޖޫރީމަނާގެގޮތުގައި އުނިކުރަން އޮތީ ނިންމާފައެވެ.  އަދި އެމްޑީޕީ ވެސް ވަނީ 60،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން އެޕާޓީއަށްވެސް ފައިސާ ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިޢަދަދު އުނިކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު