ކޯނީ ރިޕޯޓު ދިރާސާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް 6 ބޭފުޅަކު ހާޒިރު ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި

ކޮމިޝަން އޮފް ނެޝަނަލް އިންކުއަރީ (ކޯނީ) ގެ ރިޕޯޓުދިރާސާ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ސުވާލުކުރުމަށް ހަ ބޭފުޅަކު އެ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

އެ ބޭފުޅުންނަކީ، މޫސާ އަލީ ޖަލީލާއި، އިބްރާހިމް ދީ އާއި، ކާނަލް ޒިއާދާއި، ކުރީގެ ސްޕްރިޑެންޓް އޮފް ފޮލިސް މުހައްމަދު ޖިނާހާއި، ފާތިމަތު ދިއާނާ ސައީދާއި، ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ފަސީހެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި އެ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި 6 ބޭފުޅުންވެސް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުމަށް ފާސްވެފައިވަނީ ކޮމެޓީގެ އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

އިއްޔެ އެކޮމެޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށްވަނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ފޮލިސް އަބްދުﷲ ރިއާޒު ހާޒިރު ކޮށްފަ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު