އުމުރުން 3 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ މެދު ޖިންސީ އަމަލު ހިންގި ރައޫފްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ޤުރްއާން ކްލާހަށް ކިޔަވަންދިޔަ 3 އަހަރުގެ ކުޑަ ފިރިހެންކުއްޖަކާ މެދު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ ފ.ނިލަންދޫ، އަމާޒު އިބްރާހީމް ރައޫފް (45އ) ގެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ނިންމައި ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ 2012 ޑިސެމްބަރު 20 ވަނަދުވަހުއެވެ.

އެމްވީ ޓައިމްސްއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރައޫފް އަކީ 2002 ވަނަ އަހަރު 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއެކު ގަދަކަމުން ބަދު އަހްލާޤީ އަމަލު ހިންގައިގެން ހުކުމްކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު