ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބިލާއި، އިމްތިއާޒުގެ ބިލު ތަސްދީގުނުކުރައްވައި އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބިލާއި، އިމްތިއާޒުގެ ބިލު ތަސްދީގުނުކޮށް އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލު ރައީސް ވަހީދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލަކީ ގިނަސަރަހައްދުތަކަށް އެއްނުވެވޭ ގޮތަށް އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ވަރަށްބޮޑަށް ހަނި ކޮށްފައިވާ ބިލެކެވެ.

ބިލުގައި ބުނާގޮތުން ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ އުތުރު ފަރާތު އިންފާރުން ފެށިގެން ކުރިމައްޗަށް 300 ފޫޓް ހިމެނޭ ސަރަހައްދާއި ހުޅަނގު އިންފާރުން ފެށިގެން 200 ފޫޓު ހިމެނޭ ސަރަހައްދާއި އިރުމަތީ ފަރާތު އިންފާރުން ފެށިގެން 200 ފޫޓު ހިމެނޭ ސަރަހައްދު އަދި ދެކުނު ފަރާތު އިންފާރުން ފެށިގެން 150 ފޫޓު ހިމެނޭ ބިމުގެ ސަރަހައްދަކަށް އެއްވެނޫޅެވެއެވެ. އަދި ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ މައި މަރުކަޒު ނޫން އެ ބާރުގެ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގެ ގޯތީގެ އިންފާރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ބިތަކަށް 100 ފޫޓު ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކަށް އެއްވެ ނޫޅެވޭނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ގިނަސަރަހައްދު ތަކަކަށް އޮންނަނީ އެއްނުވެވޭ ގޮތަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު