ދުންފަތުގެ ވަގު ވިޔަފާރި އާއި ދެކޮޅަށް އދ އިން އަލަށް އެކުލަވާލި އެއްބަސްވުމުގައި 12 ގައުމަކުން ސޮއިކޮށްފި

ދުންފަތުގެ ވަގު ވިޔަފާރި އާއި ދެކޮޅަށް އދ އިން އަލަށް އެކުލަވާލި އެއްބަސްވުމުގައި 12 ގައުމަކުން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.
އދ ގެ ސިއްހަތާބެހޭ ޖަމިއްޔާ ވޯލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިއެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއިކުރި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި، ޗައިނާ، ފްރާންސް،ލީބިއާ، މިޔަންމާ، ކޮރެއާ، ސައުތް އެފްރިކާ، ސީރިއާ، ތުރުކީ، އުގާންޑާ ފަދަ ގައުމުތަށް ހިމެނެ އެވެ.
މި ޕްރޮޓަކޯލުގެ ސަބަބުން، ދުންފަތުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން މީހުން ސަލަމަތް ވުމަށް މަގު ފަހިވާނެކަމަށް އދ އިން ބުނެ އެވެ. ދުންފަތުން ޖެހޭ ބަލިތަކުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ އަހަރަކު ހަ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަމީހުން މަރުވާކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު