ތިނަދޫ ކުނި ކޮށީގައި ރޯވެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދަމުން އެބަދޭ

ގދ. ތިނަދޫ ކުނި ކޮށީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރޯވެ އަނދަމުންދާ ހަބަރު އެމްވީ ޓައިމްސްއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

އަލިފާން ގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރި މުޅި ރަށު ތެރެއަށް ދުމުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ރަށު ރައްޔިތުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދާކަމަށް ހަބަރު ލިބެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ....

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު