އެމްވީ ޓައިމް އަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެ!!

އެމްވީ ޓައިމްސްއަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްލަސަ ހައްލުވެއްޖެ އެވެ.

ފާއިތުވީ ދެ ދުވަހު، އެމްވީ ޓައިމް އަޕްޑޭޓް ވެފައިނުވަނީ ވެބްސައިޓަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް އެމްވީ ޓައިމްގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމުން ބުނެ އެވެ. އަދި އެމް ވީޓައިމްގެ ކިއުންތެރިންގެ ފަރާތުން އެމްވީ ޓައިމްގެ އެޑިޓޯރިއަލް އިން ނިހާޔަތަށް މައާފަށް އެދެމެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު