20 ރުފިޔާ ހަދުކޮށްގެން މުޅިދުވަހު ހިލޭ ގުޅައި އެސްއެމްއެސް ކުރެވޭ ޕެކޭޖެއް ވަތަނިއްޔާއިން ތައާރަފްކޮށްފި

20 ރުފިޔާ ހަދުކޮށްގެން މުޅިދުވަހު ހިލޭ ގުޅައި އެސްއެމްއެސް ކުރެވޭ ޕެކޭޖެއް ވަތަނިއްޔާއިން ތައާރަފްކޮށްފި

ލިވް އަންލިމިޓެޑް ފެކޭޖްގެ ދަށުން އާ ދެ ޚިދުމަތްތެއް ވަތަނިއްޔާއިން ތަޢާރަފު ކޮށްފި އެވެ. މި ދެ ޚިދުމަތަކީ ޑެއިލީ އަން ލިމިޓެޑާއި ވީކްލީ އަން ލިމިޓެޑުގެ ޚިދުމަތެވެ.

ވަތަނިއްޔާއިން މިއަދު ބުނީ ޑެއިލީ އަންލިމިޓެޑް ޕެކޭޖުން ދުވާލަކު 20 ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްގެން މުޅި ދުވަހު ހިލޭ ގުޅާލުމާއި އެސް އެމް އެސް ކުރުމާއި 100 މެގަބައިޓްގެ ޑޭޓާގެ ޚިދުމަތް ހިލޭ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި ވީކްލީ އަންލިމިޓެޑު ޕެކޭޖުން 139 ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ހިލޭ ގުޅާލުމާއި ހިލޭ އެސް އެމް އެސް ކުރުމުގެ އިތުރުން 700 މެގަބައިޓުގެ ޑޭޓާގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު