އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވަން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އިން ގޮވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އޮތް އަނިޔާވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ސިސްޓަމެޓިކް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑްވިސް އިން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާއިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މާފުށީޖަލުގައި ހިންގި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ކުށްވެރިކުރާކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން އަވަސް ކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކަށް ގޮވާލާކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކަކީ ޒަމާނުއްސުރެ، ލާއިންސާނީ އަނިޔާ އާންމުވެ، އެފަދަ އަނިޔާތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އިންސާފު ނުލިބި، އެފަދަ ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލުތައް ހިންގި ފަރާތްތައް އަދާހަމައަށްވެސް ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރެވިފައި ނުވާ ގައުމެއްކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އިންް ބުނެއެވެ.

" މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީންތަކަކަށް، ޖަލު ބަލަހައްޓާ އޮފިޝަލުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު، ލާއިންސާނީ އަނިޔާކޮށް އެމީހުންގެ ބޯ ބާލާ، އެކިވަރުގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާ ދިނުން މިޖަމިއްޔާއިން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ،"

ޓްރާންްސް ޕޭރަަންސީން ގޮވާލާފައިވާ ކަންތައްތައް:

  • އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޒަހަމްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ސިއްހީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުން
  • މިލާއިންސާނީ އަމަލު ތަހުގީގުކޮށް މިކަމުގައި ކުށްވެރިވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން
  • މާޒީގައި ހިންގާފައިވާ އަނިޔާގެ އަމަލުތައް ބަލާ އެކަންކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުން.
  • މާޒީގެ ހިންގާފައިވާ ބެލުމަށް ޓްރުތް އެންޑް ރިކޮންސިލިއޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ލަސްނުކޮށް ފެށުން
  • ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންފަދަ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތައް ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް އިހުމާލުވެފައިވާ މިންވަރު ބަލާ ވަކިން ހާއްސަކޮށް ހިއުމަސްރައިޓްސް ކޮމިޝަން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން
  • މިކަމުގެ ތަހުގީގު، ހާމަކަމާއެކު، އާންމުންނަށް އިނގޭނެހެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު