ގައިދީއަކު ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވި ސިޓީ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވާލައިފި

ގައިދީއަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވި ސިޓީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވާލައިފިއެވެ.

ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ގައިދީ ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެގައިވަނީ އެނާއަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާއާއި އިންސާނީ ހައްގުތައް ނުލިބޭކަމަށް ސިޓީގައި އޮތްކަމަށް ކަމަށް ގައުމީ ސަލަމާތު ކޮމެތީގެ މުގައްރިރު ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު ބްރާހިމް ޝަރީފު (މަވޯޓާ) ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ކޮމެޓީން ނިންމީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅިގެން އެ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމެޓީއަށްް ފޮނުވުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފޮނުވީ ކިތައް މައްސަލަކަމެއް ޝަރީފް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުންް ވެސް އެ ކޮމެޓީން ވަނީ ޖިނާއީ ކަންކަމުގައި ދިވެހިރާާއްޖެއިން އިންޑިއާގެ އެހީ ހޯދުމަށް ދެގައުމުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ރައްޔިތުުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް 10 ދުވަސް ތެރޭ ފޮނުވާން ނިންމާފައެވެ.

އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ކުޑަ ކޮމެޓީގައި ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު ވެސް ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މި މައްސަލައަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމާއިދޭންް ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގައި އެދިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު