"ކުށްވެރި ނުވަނީސް ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކުރާ މީހުން ތިބެނީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުން ލިބިފަ"

މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ހުކުމެއް ނުކޮށް ބަންދުކުރާ ގައިދީން ތިބެނީ ވަރަށް ބޮޑަށް "ރުޅިގަދަވެ ރުންކުރުވެފަ" ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިރޭ 20:30 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމެޓީގައި މެމްބަރުން ދެންނެވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މުނާޒު ވިދާޅުވީ މާފުށީ ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގާފައިވަނީ ކޯޓުތަކުން މުއްދަތެއް ނެތި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން ތިބޭ ރިމާނޑު ގޮޅިއެއްގައިކަމަށެވެ. އެމީހުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންްދެން ހުކުމް ނުކޮށް ބަންދުކޮށްފަައި ތިބޭތީ އަބްދުﷲ މުއާޒް ވަނީ ކަންްބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އެމީހުންގެ ލިސްޓު ހިފައިގެން ގޮސް ޕީޖއަށް ވެސް ހުށަހެޅިން. އަޅުގަނޑުމެން ދެކެނީ ޕީޖީން އެގޮތަށް އެދޭތީކަން އެމީހުން ހުކުމް ނުކޮށް ގޮޅިތަކުގައި ބަންްދުކޮށްފައިވަނީ. އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވެސް،" މުއާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އައު ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ މުއާޒް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޖަލުތަކާމެދު އިހުމާލު ވެފައިވާކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިނގި ހަމަނުޖެހުން ހިނގީ "މަނާއެއްޗެއް ދޭން ގައިދީއަކު ޖަލު އޮފިސަރެއް ގާތުގައި އެދުމުން އެ އޮފިސަރު އެކަމަށް އިންކާރު ކުރުމުން" ކަމަށެވެ.

މުއްދަތެއް ނެތި ހުކުމް ނުކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ގައިދީ 13 އިންޗީގެ އެސްއެސް އެނބުރި ދަނގަޑަކުން އޮފިސަރަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޮފިސަރުގެ ކަންފަތް ކައިރި ހަލާކުވެ ކަނދުރާގައި ރިއްސާތީ އުޅުނު ކަމަށްވެސް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ވޭތުވެ ދިޔަ ސަރުކާރު ތަކުން ޖަލުތަކަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިހާނާތްތެރިވެފަ. ޖަލުގެ އިމާރަތްތަކެއް އެކަންޏެއް ނޫން ޖަލުގެ އޮފިސަރުންގެ ޓްރޭނިންް ވެސް އަދި އޮފިސަރުންގެ އަދަދުވެސް އެކަންޏެއް ނޫން. މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮއްސުންލާފަ،"

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް ވިދާޅުވީ ހަތަރު ފަސް އަހަރު ވަންދެން މީހުން ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށް ބޭތިއްބުމަކީ ކަމުދާ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކުށެއް ސާބިތު ނުވެ ބަންދުކޮށް ތިބޭ މީހުން ރުންްކުރުބެ ރުޅިގަދަވެގެން އަބަދުވެސް ތިބެނީ އޮފިސަރުންނާ ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވެފައިކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންނަކީ ހުކުމެއް ނާންނަ މީހުންްކަމުން ގައިދީންނޭ އެމީހުންނަށް ކިޔަންވެސް ބޭނުން ނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"މީހަކު ޖަލަށް ގެނެސްފަ މުއްދަތެއް ނެތި ބަހައްޓާފަ ހަތަރު އަހަރު ފަސް އަހަރު ހައަހަރު މިހެން ޖެހީމަ އެތާންގަ ހުންނަ މީހަ ހުންނަނީ އޭނާގެ ސިކުނޑީގަ ކުރިން ހުރި ފެންވަރަށްވުރެ ވެސް ދަށްވެފަ. މީހާ ހުންނަނީ ރުންކުރުވެފަ ރުޅިގަދަވެފަ. އެހެންވެ އޮފިސަރުންނާ ކުރިމަތިލާން އަބަދުވެސް ބޭނުންވެފަ ތިބެނީ. އެއީ ކުރިމަތިިން ފެންނަ މީހަކާ ކުރިމަތިލެވޭނީ. އެތަނުގެ ތެރޭގަ މިހާރު ކަމެއް ހިނަގައިގެން އުޅެނީވެސް،"

ޖަލުތަކުގައި ހުކުމެއް ނުކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ބައެއް މީހުން އެގޮތަށް ތިބޭތާ ހަތް ވަރަށް އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. 400 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހުކުމެއް ނެތި ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި އެބަތިއްބެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު