ކަރެކްޝަންގެ ކޮމާންޑަރެއް ސަސްެޕެންޑު ކޮށްފި

ކަރެކްޝަންގެ ކޮމާންޑަރެއް ސަސްެޕެންޑު ކޮށްފިއެވެ.

"މާފުށި ޖަލުގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާ ތަހުޤީގުކޮށް ނިމެންދެން އެމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕްގެ ކޮމާންޑަރ ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އަންގަވައިފި" ކަމަށް ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނެއެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގަމުން އަންނަ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އިމްރާން ވަނީ މިއަދު މާފުށީ ޖަލަށް ވަޑައިގެން އެތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ކަރެކްޝަންގެ އޮފިސަރުން ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަސް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާެދު ތަހުގީގު ނިމުމުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު