މާފުށީ ޖަލުގައި މުޒާހަރާ ކުރާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަނިޔާވި މީހުންނަށް ބޭސް ފަރުވާކޮށްދިނުމަށާއި، ޖަލުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެދި ގައިދީން މުޒާހަރާކުރާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ވީޑިއޯ އާންމު ކުރި މީހުން ބުނީ ކުރިން ޝޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވި ވީޑިއޯއަކީ ކުރީގެ ވީޑިއެއްކަމަށް ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނުމުން މިހާރު ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފައިވާނީ ތާރީހާވެސް އެކުކަމަށެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ހިގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުަގައި ޖަލުގެ އޮފިސަރުން ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަަމމަށްް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ޖަލުގެ ގައިދީންގެ ބޯބާލައި ޕެޕާ ސްޕޭ ޖެހިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ކަރެކްޝަންސް އިން ދޮގު ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިމުމުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޜީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު