ގައިދީންގެ ބޯ ބޭލިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ގައިދީންގެ ބޯ ބޭލިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްދިއެވެ.

އިއްޔެއާ މިއަދު ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސް ތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ގައިދީންނަށް އަނިޔާކޮށް ބޯބާލާ ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ކަރެކްޝަންސްގެ އޮފިސަރެއް ވިދާޅުވީ "ލާއިންސާނީ އަމަލު ނުހިނގާ" ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މާފުށީ ޖަލުގައި ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކުރި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީ އިން ބުނީ ‏ ބުރާސްފަތި ދުބަހު މާފުށި ޖަލުގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާ އާގުޅިގެން އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަހުމަދު މުހައްމަދު( ދޮނާ) މާފުށީ ޖަލަށް ވަގުތުން ޒިޔާރަތްކޮށް، މިހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށް ފައިވާކަމަށެވެ.

މިހާދިސާގައި ގައިދީއަކު އިސްވެ އޮފިސަރަކަށް ހަމަލާދީފައިވާކަމާއި ‏އަދި އެ ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ހާލަތާނުބައްދަލުމިންވަރަށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލަ ހިނގާދިޔަގޮތް އޮޅުން ފިލުވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އިން މިއަދު ހެނދުނު 11:00 ގާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު