ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުންފުނިތައް އުވާލަން އިއުލާނުކޮށްފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކުންފުނިތައް އުވާލުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން އުވާލަން ނިންމާފައިވަނީ 523 ކުންފުންކުންފުނި އުވާލުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

މި ކުންފުނިތަކަކީ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަހަރީ ފީ ދައްކާފައިނުވާ ކުންފުނިތަކަކަށްވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 1979 ވަނަ އަހަރާއި 2001 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތައްކަމަށް ވެސް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ އުވާލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންނަމަ، ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އަންނަމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްއަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވާކަމަށެވެ. އަދި އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައެއް އޮތްނަމަވެސް، އަންނަމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްއަށް ހުށަހެޅުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު