ލުތުފީ ފިލައިގެން އުޅޭތީ ހޯމް މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ނޮވެމްބަރު ތިނެއްގެ ހަމަލާގައި ދިވެހިންގެ ފަރާތުން އިސްކޮށް އުޅުނު ހ.ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފިލައިގެން އުޅޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރަން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ފޮނުވީ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދު ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި 1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 3 ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގެ ތަމަޅަ ޓައިގައުންނާއި ދިވެހިންގެ ބަޔަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގައި 19 ދިވެހިން ވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ. އެ މައްސަލާގައި ލުތުފީ މެރުމަށް ހުކުމް ކުރި ނަމަވެސް އޭނާގެ ހުކުމް ލުއިކޮށްދީ އޭނާ ވަނީ އުމުރު ދުވަހަށް ޖަލަށްލާފައެވެ.

އޭނާ ފިލާފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރައިގެން ގޮހެވެ.

ހިޔާނާތު ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަަކާއި ބޮޑެތި ކުއްތަކެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުަމދު އަދީވެސް މިހާރު ވީ ބޭސް ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފައެވެ. އޭނާ އެނބުރީ ރާޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މިމަހު 22 ގައި ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެނާ ރާއްޖެއަށް ގެނެވޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށްވެސް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު