ވަޅި ހަރައި ފުލުހަކު މަރާލައިފި

ޑިއުޓީއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމްގައި މަގުމަތީ ހިނގާފައި ދިޔަ ފުލުހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ރަޙުމް ކުޑަ ގޮތަކަށް ޙަމަލާދީ މަރާލައިފި. މިރޭ 12:00 ހާއިރު ކ. ކާށިދޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ޙަމަލާދީ މަރާލާފައިވަނީ ޕޮލިސް ލާންސް ކޯޕްރަލް އާދަމް ޙަލީމް، ސ. ނަމްބަރު 2290) .

ޢުމުރުން 26 އަހަރުގެ އާދަމް ޙަލީމަކީ ކ. ކާށިދޫއަށް އުފަން ރައްޔިތެއް. އޭނާގެ ދާޢިމީ އެޑްރެހަކީ ކ. ކާށިދޫ ކެތި އެވެ. އޭނާ މަރުވިއިރު އޭނާގެ 1 އަހަރު ނުވާ ކުއްޖަކާއި އަނތްބަކު އެބަހުރި.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު