ސިފައިންގެ ފްލެޓްގެ މަސަކަތް ޙަވާލުކުރި ކުންފުނިން ސިފްކޯއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމަށް އަންގައިފި

ސިފައިންނަށް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 300 ފްލެޓުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސަކަތް ޙަވާލުކުރި ކުންފުނިން ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް (ސިފްކޯ)އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭ.ސީ.ސީ)އިން ސިފްކޯއަށް އަންގައިފިއެވެ.

މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކައް ބަލާއިރު، ސިފައިންނަށް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 300 ފްލެޓް އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އެގްރީމެންޓުގެ ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ 638,110,440.00 ރުފިޔާކަމަށް އޭސީސީން ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުން އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން %40 ޑައުންޕޭމެންޓުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށާއި، އެ %40 ގެ ތެރެއިން %16 ފައިސާ ހޯދާނީ ފްލެޓް ތަކުގައި ހަދާ ކޮމާޝަލް ލޮޓްތައް ވިއްކައިގެންކަމަށާއި،%26 ފައިސާ ދައްކާނީ ގަވަރމެންޓް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވެސް އޭސީސީން ވިދާޅުވެއެވެ. އއަދި %4 ފައިސާ ދައްކާނީ ސިފްކޯއިން 24 މަސްދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާ، ބާކީ ފައިސާ ސިފްކޯއިން މަސަކަތް ޙަވާލުވި ކުންފުޏަށް ދައްކާނީ އެންޑް ޔޫޒަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު ފިކްސްޑް އިންސްޓޯލްމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި 30 އަހަރަށް ބަހާލައިގެންކަމަށްވެސް މިމައްސަލައިގެ ތަހްޤީގަށްފަހު އޭސީސީން ހާމަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އޭސީސިން ހާމަކުރައްވާފައިވާގޮތުން މިމަސަކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސިފްކޯއިން 125,938,079.00 ރުފިޔާ މަސަކަތް ޙަވާލުވި ކުންފުޏަށް ދައްކާފައިވާކަން އޭސީސީން ފާހަގަކުރައްވައެވެ. އެއީ، ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ދައްކާފައިވާ 10,635,175 ރުފިޔާ އާއި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ދައްކާފައިވާ 115,302,079.00 ރުފިޔާއެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 70,302,905.00ރުފިޔާ އަދި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 45,000,000.00 ސިފައިންނަށް 300 ފްލެޓް އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކޮށްފައި ނުވާތީ، އެ އެގްރީމެންޓް 27 ޖަނަވަރީ 2016 ގައި ބާތިލުކޮށް ޓާމިނޭޝަން އެގްރީމެންޓެއް ހަދާފައިވާކަންވެސް އޭސީންވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެ އެގްރީމެންޓް ބާތިލުކުރުމާއި ހަމައަށް އެކުންފުޏަށް ސިފްކޯއިން ދައްކާފައިވާ 125,938,079.00 ރުފިޔާގެ ތެރެއިން އެހާތަނަށް އެކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށްވާ 33,367,439.73 ރުފިޔާ އުނިކުރުމުން ބާކީވާ 92,570,639.70 ރުފިޔާ ސިފްކޯއަށް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ތިން ޕޯސްޓް ޑޭޓެޑް ޗެކް މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް އޭސީސީން ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެ ތިން ޗެކްވެސް އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތުމުން ބައުންސް ވެފައިވާކަމަށާ، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ސިފްކޯއިން މަސަކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން އޭސީސީގެ ތަހުޤީޤަށްފަހު އެކޮމިޝަނުން ހާމަކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އަށް ޗެކް ބައުންސްގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަންވެސް އޭސީސީން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ކުންފުނިން ސިފްކޯއަށް ދައްކަންޖެހޭ 92,570,639.70 ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން އެކުންފުޏާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން ސެޓްއޮފް ކުރުމުގައި އިއުތިރާޒް ނުކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސިޓީއެއް ސިފްކޯއަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށާ، ސިފައިންގެ ފްލެޓް އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އެގްރީމެންޓުގެ ދަށުން މި މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ޙަވާލުކުރެވުނު ފްރައިވެޓް ކުންފުންޏާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާތީ، އެ ކުންފުންޏާއެކު ސިފްކޯއިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހަދާފައިވާ ޓަރމިނޭޝަން އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން، އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސިފްކޯއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 3 ޕޯސްޓް ޑޭޓެޑް ޗެކް ބައުންސްވުމާ ގުޅިގެން ސިފްކޯއަށް ލިބެންޖެހޭ 92,570,639.27 ރުފިޔާ އަނބުރާ ލިބިފައިނުވާތީ، އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް އޭސީސީން ވަނީ އަންގާފައިކަމަށް ވެސް އެކޮމިޝަނުން ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު