ހުޅުމާލޭ 2ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފަށައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ހުޅުމާލޭ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފަށްޓަވައިދެއްވައިފިއެވެ.

މިމަޝްރޫޢު ފެށުމަށް ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި  ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ މިއީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢުކަމަށެވެ.

ސައްބީސް ހާހަށްވުރެ ގިނަ ގޭބިސީއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަރައްޤީކުރާ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު މީހުން އާބާދުވާން ފަށާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ލަފާކުރައްވައެވެ. އެހާހިސާބަށް މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމައިލެވޭނެކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙު މިއަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ޖަޕާންގެ ހިޓާޗީ ކެޕިޓަލް ކުންފުނިންނެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ އެހެނިހެން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދަޢުލަތުގެ ފެން ކުންފުނި އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީންނެވެ.

މިމަޝްރޫޢަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 42 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާ، ނަމަވެސް އެކިގޮތްގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުން މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ އަގު 15 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ކުޑަކޮށްފައިވާކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެމްޑީ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު