ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖަކު 12 ސިގިރޭޓް ގެންގުޅުމުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ސްރީލަންކާގައި ކިޔަވަމުންދާ ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ އަތުން 12 ސިގިރޭޓް ފެނުމުން އެކުއްޖާ ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ.

ކޮލަންބޯ 3ގައި ހުންނަ ޝޮޕިންގ މޯލެއްގެ ކައިރިން ކޮލްޕިޓިއާ ޕޮލިހުން އެކުއްޖާ ހައްޔަރުކުރީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެޤައުމަށް އެތެރެކޮށްފައި ހުރި ސިގިރޭޓު ތަކެއް އެކުއްޖާގެ ދަބަހުން ފެނިގެން ކަމަށް ލަންކާގެ ހަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ހާމަކުރެއެވެ.

ކޮލަމްބޯ ފޯރޓަށް ހާޒިރުކޮށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަނިޝްކާ ވިޖެރަތުނޭ ސުވާލުކުރުމުން އެއީ އމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެންގުޅުނު ސިގިރޭޓުތަކެއްކަމަށް އެކުއްޖާ އެބަސްވުމުން އޭނާ 5000 ލަންކާ ރުޕީސް އިން ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު