ކޯނީގެ ރިޕޯޓާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި

ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހު ި ވެރިކަން ބަދަލުވި ހާދިސާ ދިރާސާކޮށް ކޯނީގެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ގައުމީ ސަލާމަތާއިބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ކޯނީ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ވީޑިއޯ، އޯޑިއޯ، ފޮޓޯ އަދި ލިޔެކިޔުންވެސް ހުށަ ހެޅިދާނެ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައްވައި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރަނީ ކޯނީން ނެރުނު ރިޕޯޓް ދިރާސާ ކުރައްވައި އޭގައިވާ ކަންތައްތައް ތަހުގީގު ކުރެއްވުމަށެވެ.

އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާނަމަ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގެ ބޭރުގައި "ސިއްރު" ޖެއްސެވުމަށްފަހު، ފޮނުވި ފަރާތުގެ ނަމާއި، ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރުގެ އިތުރުން އެތޭރޭގައިވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ވެސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވުމަށް އެ ކޮމެޓީންވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

 ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ނެރުނު އިިއުލާނުގައި، ކޯނީގެ ރިޕޯޓާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ތާރީހަކީ މިހިނގާ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތް ބެލުމަށް ރައީސް މުހަންމަދު ވަހީދު އުފެއްދި ކޯނީން އޯގަސްޓު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު އާންމުކުރި ރިޕޯޓުގައި ރިކޮމަންޑޭޝަންތައް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަށާއި ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއި ޝަރުއީ ނިޒާމާއި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށެވެ.

ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވުމަށް މެދުވެރި ސަބަބުތަކާއި ހާލަތާއި މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކަމާއި ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ކޮމިޝަން އޮފް ނެޝަނަލް އިންކުއަރީ (ކޯނީ) އިން ފަސް ކަމެއް ހުށަހަޅައިފައިވެ  އެވެ.

ކޯނީގެ ހޯދުންތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ފެބްރުއަރީ 7،6 އަދި 8 ގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރީ ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށެވެ. އަދި ކަމާއި ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުން އެކަންކަން ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަން އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ފުލުހުންގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ބިރުދެއްކުމުގެ ތުހުމަތުތައް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް، ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ތަހުގީގުކޮށް ކުށްވެރިވާ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ކޯނީގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށާއި ފަނޑިޔާރުންނާ ދޭތެރޭ ކުރެވޭ އެކިއެކި ތުހުމަތުތައް ޖޭއެސްސީން ތަހުގީގުކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް އެޅުމަށް ލަފާ ދީފައިވެ އެވެ.

ކޯނީގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ބުނެފައި ވަނީ ޒަމާނުއްސުރެ ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ބައެއް އުސޫލުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ އުސޫލުތައް ދެނެގަތުމުން ގާނޫނު އަސާސީގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާ ސިޔާސީ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނަފުރަތާއި ބައިބައިވުން އުފެދޭގޮތަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުވެ އެކަމާ ގުޅިގެން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމަށް ވެސް ކޯނީން ލަފާ ދީފައިވެ އެވެ.

ގާނޫނުގެ ބާރުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް، ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖެ އަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމައު އަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިވާ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ލިބިގެންދާ ކަމަށް ކޯނީގެ ހުށަހެޅުންތަކުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ނަމަވެސް ކޯނީގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުމެއް ދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެ އެވެ.

މިދިއަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އިންޓަ ޕާލިމަންޓްރީ ޔޫނިއަނުން ބުނެފައި ވަނީ ތެރޭގައި ފެބްރުއަރީ 8 ވަނަ ދުވަހު ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ފުލުހުން ހިންގި އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކަށް 10 މަސް ވެގެން ދިޔައިރު ވެސް މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކަށް އަދަބުދެވިފައި ނުވާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

  1. ތަކުރު

    މި ކަމަކީ މާކުރިން ވެސް ކުރަންޖެހެނެކަމެއް، އޭރު މަކިލިސްގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ނުވަތަ މަޖްލިސްގެ ރައީސް އަށް މިކަން މިގޮތަށް ފަހުންވެސް އިންވެސްޓިގޭޓްކުރަން އިޢުލާން ކުރަން ނޭގުނީ ކީއްވެ ބާވައޭ ހިތައް އަރައެވެ. ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި މެމްބަރުން ގެ ތެރއިން ވެސް ވަރަށް ގިނަ މެމްބަރުން ބަޣާވާތުގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވިކަން ވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް އެގޭކަމެކެވެ.
    ރައްޔިތުންގެ މަޖަލިސް އިންވެސް އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ކޯނީ ރިޕޯރޓްގެ ސައްހަކަމާއި މެދު ވަކިއެއްޗެއް މިހާތަނަށް ނުބުނެއެވެ. އަދި ސިހާސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ އިތުރަށް ޤައުމުގެ ހާލަތު ގޯސްވިޔަ ދިޔަ ނުދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ނަމަވެސް ބަޣާވާތެއް ބަލަހައްޓައިގެން ސައްހަކަމަށް ހަދައިގެން މިތިބެނީ ގައުމަށާއި އަދި ދީނީ ހުކުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ހާދަ ބޮޑު ހައްގަކަށް އަރައިގަނެވެ. ބަޣާވާތެއް ކަމަށް ނިންމާނީ ކޯނީގެ ރިޕޯރޓަކުންވެސް ނޫނެވެ. އެކަން ހިގާދިޔައީ އެންމެންގެ ލޯމަތީގައެވެ. ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ވީގޮތް ސާފުކޮށް އެގެއެވެ. އެހެންވެ، މިކަން ސައްހަކަން ނިންމަން ބޭނުންނަމަ ރައްޔިތުން ގެ ރައުޔު ހޯދުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހަމަ އެކަނި ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުވެންނަ ވޯޓެއް ނެގުމެވެ.

  2. މުހައްމަދު

    ވަރަށް ރަގަޅު ލިޔުމެއް