އެއާޕޯޓު ހަވާލުކުރީއެއްނޫން ދިވެހި ސަރުކާރުން އެއާޕޯޓު އަތުލައިގަތީ: ޖީއެމްއާރު

މާލޭ އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އާއި އެއާޕޯޓު ހަވާލުކުރީ ނޫންކަމަށާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުން އެއާޕޯޓު އަތުލައިގަތީކަމަށް އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ގުރޫޕުގެ ތަރުޖަމާނު އަރުން ބަގަތު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫހެއްކަމުގައިވާ ދަ ހިނދޫ އަށް އަރުން ދެއްވާފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެއާޕޯޓު ހަވާލުކުރިނަމަ އެކަންކުރީހީ ހިތުން ރުހުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރާއި އެއާޕޯޓު ހަވާލުކުރީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަށް ކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ގޮތުންކަމަށް އޭނާ ބުންޔެވެ.

އަރުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމްއޭސީއެލްއިން ހިނގަން ފެށިކަމުގައިވިއަސް އެއްވެސް ފްލައިޓެއް ކެންސަލްވެފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން ރޭވަނީ މާލޭ އެއަރޕޯޓުގެ ހިނގުން ޖީއެމްއާރު އަތުން ނަގައި އެމްއޭސީއެލް އާއި ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެމްއޭސިއެލްއާއި، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުން ބައިވެރިވީނަމަވެސް ޖީއެމްއާރުން އެ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެފައެއްނުވެ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

 1. އުމަރު

  ކޯޓުގެ އަމުރަށް ކިއަމަންތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހަވާލުކުރީ ކަމަށް އަރުންބަގަތު ބުނި ކަމަށް އެބައޮތް.. އެހެންވީއިރު ހިތުންރުހުމުން ނޫނަސް ހަވާލުކުރީ ކަމަށް އެވަނީ. ކުށްވެރިޔާ ހިތުންރުހުމުން ޖަލަކަށްވެސް ނުދާނެ. އެކަމަކު ކުށްކުރީތީ ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީމަ ޖަލަށްދަނީ. އެހެންވީމާ އަތުލައިގަތީއޭ ބުނިބުނުން ސުރުޚީގައިވެސް އެގޮތަށް އޮންނާކަށް ރަނގަޅެކޭ ނުބުނެވޭނެ. އެއަރޕޯރޓު ހަވާލުކުރީ ލޯތްބަކުންނޫނޭ އޮތުންވެސް ރަނގަޅު.

 2. ޣާފިރު

  ހާދަ ދެރައޭ ދޯ ! އެކަމަކު ވެސް އެއޮތީ ހަމަ ދަމައިގެންފަ ދެން ކީއްކުރެވޭނީ ! ދެރަވޭ ދޯ ! ހެހެހެހެހެ

 3. Dhuvaafaru Dhandahelu

  އެއާޕޯޓު ހަވާލުކުރީއެއްނޫން ދިވެހި ސަރުކާރުން އެއާޕޯޓު އަތުލައިގަނެ ފޭރިގަތީ!
  ފުރަތަމަ ބަލަމާހިނގާ މިސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ވެރިވެގަނެފަވާގޮތް ހަމަ އަތުލައިގަނެ ފޭރިގަތީ!

 4. ބަޢާވާތްކުރި ބަޔަކު ތިވަރު ކަމެއް ކުރަން ޖެހިލުންވާނެތަ؟