ތިން ބައި އިލެކްޝަން ވެސް ޕީޕީއެމަށް!!!

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުލަކު ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:

ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް އަލީ އިބްރާހިމް: 677 ވޯޓު

އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް ލަތީފް: 478 ވޯޓު

އަދި ޑީއާރްޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް ހަސަން: 187 ވޯޓު

ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:

ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓު ހަސަން އާދިލް: 198 ވޯޓު

އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް އަބްދުﷲ ރަޝީދު: 168 ވޯޓު

އަމިއްލަ ކެނޑިޑޭޓު އަހުމަދު ޝުޖާއު:  89 ވޯޓު

ފ. ބިލެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:

އަމިއްލަ ކެނޑިޑޭޓު ޝަރީފް އިދުރީސް: 342 ވޯޓު

އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓު ރަޒްމީނާ އަފީފް: 298 ވޯޓު

ޝަރީފް އިދުރީސް އަކީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރެކެވް.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު