ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރަން އުޅުނު އެކްސްޓަސީ ތަކެއް އަތުލައިފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރަންް އުޅުނު އެކްސްޓަސީ ތަކެއް އަތުލައިފިއެވެ.

ކަސްޓަމުން ބުނީ ވައިގެމަގުން އެތެރެކުރަން އުޅުނު 99 ގުޅަ އަތުލާފަވާކަމަށެވެ.

އޭގެ ބަރުދަނުގަ 38.16 ގުރާމު ހުރި ކަމަށެވެ.

މި ތަކެތީގެ އަގު 79,200 ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

  1. ލޮލް

    ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރަން އުޅެނިކޮށް. ނޫސްބަޔާން ނެރުނީމަވެސް ދޮގު ހަބަރު