އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގަ ހުއްދަކަމެއް: ރައީސް މައުމޫން

އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގަ ހުއްދަކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންް އަބްދުލް ގައްްޔޫމްް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެެ.

ރައީސް މައުމީނުވަނީ މިކަން ހުއްދަކަމަށް ވިދާޅުވާ ޢިލްމުވެރިން ގެ ނަންތައް ވެސް އާންމުކުރައްވާފައެވެ.

އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއް ކަމަށް ފަތުވާ ކޮމެޓީ ން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެ ކޮމެޓީން އެގޮތަށް ނިންމީ ދެ އަންހެން ފަނޑިޔާރުންގެ ނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު