ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: 'ސްޓޯމް ދިރާގު' 

ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށާ އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ގޮވާލާ ދިރާގާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާ އެ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީސް ދޮށުގަ

އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ކުރިމަތީ ކުރި މުޒާހަރާ: ފޮޓޯ މޫސާ އަހުސަން ނަސީރު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު