ބާ ކައުންސިްގެ ވޯޓު ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ

ބާަ ކައުންސިްގެ ވޯޓު ފޮށިތައް އަލުން ގުނަން ނިންމައިފިއެވެ.

ވޯޓު ފޮށި އަލުން ގުނަނަން ނިންމީ  އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީއަށް އިންތިހާބު ކުރަންޖެހޭ 6 ކެނޑިޑޭޓުންގެ ވޯޓުގައި ދެ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ދެމެދުގައި އެއް ވޯޓުގެ ތަފާތު ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކެނޑިޑޭޓަކު ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ބާކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވަކީލު އަދި ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން އަނާރާ ނައީމްއަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 343 ވޯޓެވެ. އަނާރާއާ ވާދަކުރެއްވީ ވަކީލު އަބްދުލް މާނިއު ހުސައިން އެވެ. އޭނާއަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 342 ވޯޓެވެ.

ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމެޓީއަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުން:

1. މުހައްމަދު ފައިސަލް – 637 ވޯޓް

2. އަހްމަދު މުއިއްޒު – 627 ވޯޓް

3. އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދު – 445 ވޯޓް

4. އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު – 361 ވޯޓް

5. މުހައްމަދު އަސީލް ހަސަން – 356 ވޯޓް

6. އަނާރާ ނައީމް – 343 ވޯޓް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު