ށ.މިލަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި

އައު އިމާރާތައް އަޅާ ށ.މިލަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ ށ. މިލަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަލަށް ޑިޒައިންކޮށް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިމާރާތާއެކު ދަރަޖަ 1 ގެ ހޮސްޕިޓަލްއަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެކަމަށެވެ.

ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުވުމާއެކު އާ ޚިދުމަތްތަކެއް ވެސް އެ މަރުކަޒުގައި ފަށާނެއެވެ.

 1. އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުގެ ޚިދުމަތް
 2. ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރު ޚިދުމަތް
 3. އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރުގެ ޚިދުމަތާއި އެތެރެހަށީގެ ޑޮކްޓަރުގެ ޚިދުމަތް
 4. ދަތުގެ ޚާއްސަ ފަރުވާ
 5. ޑައިލަސިސްގެ ޚިދުމަތް
 6. ފިޒިއޮތެރަޕީގެ ޚިދުމަތް
 7. މައިނަރ OT,ICU,NICU އެކްސްރޭ
 8. ލޭބަރ ރޫމް
 9. އަލްޓްރާ ސައުންޑް ސްކޭން
 10. 5 ވާރޑް (ޖުމުލަ 35 އެނދު )
 11. 6 ކޮޓަރީގެ ޕްރައިވެޓް ރޫމް

މި ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރަށް ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ވެކްސިން ސްޓޯރ ކުރާކޮޓަރިއަކާއި ކޮންފަރެންސް ހޯލެއް އިމާރާތް ކުރާނެކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ށ މިލަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަކީ 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ދަރަޖަ 3 ގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒެކެވެ.

އެތަނުން މިހާރު ލިބެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ލެބޯޓަރީގެ ޚިދުމަތާއި ލޭބަރ ރޫމްގެ ޚިދުމަތުގެ އިތުރުން ގައިނީ ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ.

މިހާރު މިލަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ހުންނަނީ 8 އެނދެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު