ވައިގޮޅިއައް ވެއްޓުނު އަންހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ

ރޭ ދަންވަރު ވައިގޮޅި އަކަށް ވެއްޓި ފަރުވާހޯދަމުން ދިޔަ 76 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާ މަރުވެއްޖެއެވެ.

ރޭ ދަންވަރު 1:30 ހާއިރު މާފަންނުގެ ގެއެއްގެ ވައިގޮޅިން ވެއްޓުނު ދިވެހި އެ އަންހެންމީހާގެ ބޮލުގެ ފުއްކިބަ ފަޅައިގެން ދިއުމުގެ އިތުރުން ކަނާތު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާ ހަމައިން ބިނދިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު