ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު 7 ކަށް ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު 7 ކަށް ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފިއެެވެ.

މި ބިލަކީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލެކެވެ.

އާޒިމް އެގޮތަށް ހުށަހެޅި ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އެ ބިލުގައި ވަނީ ދާއިމީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހަތް ފަނޑިޔާރުން ތިއްބަވަނިކޮށް 2014 ވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް، ދެ ފަނޑިޔާރު ވަކި ކޮށްފައިވާތީ ކުރިން އޮތްގޮތަށް ބަދަލު ކުރުމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު